Ahtme kooli öpilaste vastuvötmise tingimused ja väljaarvamise kord

Kinnitatud 02.06.2014.a

Ahtme Kooli direktori

käskkirjaga nr 1-2/25

 

AHTME KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTMISE TINGIMUSED JA VÄLJAARVAMISE KORD

 

1. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamine

1.1. Korraga sätestatakse õpilase Ahtme Kooli (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord ning õpilase koolist väljaarvamise kord.

1.2. Korras lähtutakse haridus- ja teadusministri määrusest nr. 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” 19. august 2010.

1.3. Arvestades „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 kehtestab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli direktor.

1.4. Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra veebilehel

 

2. Õpilase kooli vastuvõtmine

2.1. Kooli võetakse vastu kõiki Eesti Vabariigis elavaid hariduslike erivajadustega koolikohustuslikke õpilasi, kes on nõustamiskomisjoni otsuse alusel suunatud õppima toimetuleku- või hooldusõppekava alusel või HEV2 lihtsustatud õppekava alusel õppivaid õpilasi.

2.2. Kooli vastuvõtuks tuleb üldreeglina esitada avaldus koolile 10. juuniks. Erandkorras võetakse õpilasi vastu kooliaasta jooksul, juhul kui klassis/koolis on vabu kohti.

2.3. Kooli võtab vastu õpilasi vastuvõtukomisjon, kes hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida erivajadustega laste koolis. Vastuvõtukomisjoni moodustab ja kinnitab oma käskkirjaga kooli direktor.

2.4. Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus võtta kooli õppima hariduslike erivajadustega lapsi väljastpoolt Ida-Viru maakonda.

2.5. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem (eestkostja/hooldaja) kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis (Lisa 1) taotluse, millele on lisatud:

 1. nõustamiskomisjoni otsus;
 2. väljavõte õpilasraamatust;
 3. iseloomustus (v.a. koolieelsest lasteasutusest tulnud lapse puhul);
 4. klassitunnistus (v.a. koolieelsest lasteasutusest tulnud lapse puhul);;
 5. vaatluskaart;
 6. tervisekaart;
 7. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;
 8. isikut tõendava dokumendi koopia;
 9. üks õpilaspileti foto.

2.6. Vastuvõtukomisjon võib vajaduse korral paluda täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse arengutaseme täpsustamiseks. Vastuvõtukomisjoni koosolekud toimuvad taotluste kooli esitamisel.

2.7. Esitatud dokumentide ja lapsega toimunud vestluse põhjal teeb vastuvõtukomisjon otsuse lapse õppima asumise kohta Ahtme Koolis. Vestlus lapsega toimub lapsevanema juuresolekul.

2.8. Kõikide dokumentide korrasolekul teeb kooli direktor käskkirjalise õpilase kooli nimekirja arvamise kohta.

2.9. Õpilase vastuvõtmisest/mittevastuvõtmisest teavitab kool lapsevanemat/hooldajat hiljemalt järgmisel tööpäeval peale otsuse langetamist.

2.10. Kooli direktor väljastab õpilase vastuvõtmise kohta teatise koolile, kust õpilane saabus.

 

3. Õpilase koolist väljaarvamine või üleminek ühest koolist teise

Õpilase väljaarvamine erivajadustega õpilaste erikoolist toimub vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud õpilaste põhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise korrale.

3.1 Õpilane arvatakse koolist välja:

 1. kui õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse (Lisa 2);
 2. kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses;
 3. kui õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;
 4. õpilase surma korral.

3.2 Õpilase koolist väljaarvamisel enne kooli lõpetamist väljastab õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale vastava taotluse alusel

 1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 2. väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpilasraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 4. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.
Klikke: 5212
Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.