Ahtme Kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Kinnitatud 02.06.2014.a
Ahtme Kooli direktori
käskkirjaga nr 1-2/26

Kehtestatud kooli hoolekogus 27.05.2014.a. protokoll nr.2

Ahtme Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Ahtme Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi (edaspidi: konkurss) läbiviimise kord (edaspidi:kord) kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse $ 74 lõike 6 alusel.

Korraga kehtestatakse konkursi väljakuulutamise, konkursikomisjoni (edaspidi: komisjon) moodustamise ja tegutsemise ning konkursi tulemustest teavitamise kord.

Kool avalikustab käesoleva korra kooli kodulehel.

1. Õppealajuhataja, Õpetajate, tugispetsialistide ning teiste Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba või vabanev ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

2. Konkursi viib 1äbi koolis direktori käskkirjaga moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad direktor või õppealajuhataja, õpetajate ja hoolekog u esindajad.

3. Konkursiteade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilises ajalehes andes osalejale avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat konkursi väljakuulutamise päevast.

4. Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:

4.'l. avaldus,

4.2. elulookirjeldus (CV),

4.3. ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,

4.4. vajadusel võib komisjon küsida lisadokumente

Kandidaadil on õigus saada lisateavet kooli direktorilt vaba ametikoha ja kooli kohta.

5. Konkursil saavad osaleda isikud, kelle avaldus koos teiste dokumentidega laekuvad komisjonile hiljem alt konku rsiteates märgitud tähtajaks.

6. Kui komisjon ei otsusta teisiti viiakse läbi dokumendi- ja vestlusvoor.

7. Vestlusvoorus osalevatest kandidaatidest valib komisjon kandidaadi kellega direktor asub töölepingu sälmimiseks läbirääkimistesse ning kokkuleppe saavutamisel sõlmib töölepingu.

8. Kandidaatidele, kes ei osutunud valituks, teatab komisjoni määratud liige hiljemalt 3 tööpdeva jooksul taasesitamist võimaldavas vormis komisjoni otsusest,

9. Kui konkursile ei laeku ühtegi avaldust või komisjon ei leia sobivat kandidaati, loetakse konkurss luhtunuks.

10. Konkursi luhtumise korral on direktoril õigus välja kuulutada uus konkurss või leida õppealajuhataja, õpetaja, tugispetsialist või mõni muu õppe- ja kasvatusalal töötav isik läbirääkimiste teel.

Klikke: 3375
Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.