Kehtestatud kooli hoolekogus 27.05.2014.a protokoll nr 5

Kinnitatud 02.06.2014.a
Ahtme Kooli direktori
käskkirjaga nr 1-2/26

Kehtestatud kooli hoolekogus 27.05.2014.a protokoll nr 5

Ahtme Kooli pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord


Ahtme Kooli pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi (edaspidi: konkurss) läbiviimise kord (edaspidi: kord) kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 6 alusel.

Korraga kehtestatakse konkursi väljakuulutamise, konkursikomisjoni (edaspidi: komisjon) moodustamise ja tegutsemise ning konkursi tulemustest teavitamise kord.

Kool avalikustab käesoleva korra kooli kodulehel.


1. Õpetaja vaba või vabanev ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

2. Konkursi viib läbi koolis direktori käskkirjaga moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad direktor või õppealajuhataja, õpetajate ja hoolekogu esindajad.

3. Konkursiteade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilises ajalehes andes osalejale avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat konkursi väljakuulutamise päevast.

4. Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
4.1.avaldus,
4.2.elulookirjeldus (CV),
4.3.ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.
4.4.vajadusel dokumentid mida vajab komisjon
Kandidaadil on õigus saada lisateavet kooli direktorilt vaba ametikoha ja kooli kohta.

5. Konkursist saavad osaleda isikud, kelle avaldus koos teiste dokumentidega laekuvad komisjonile hiljemalt konkursiteates märgitud avalduse esitamise tähtajaks.

6. Vajadusel korraldab komisjon dokumendi- ja vestlusvooru. Arvestades Ahtme Kooli õpilaste erivajadusi komisjon eeldab kandidaatide töökogemust erikooli(de)s.

7. Vestlusvoorus osalevatest kandidaatidest valib komisjon ühe kandidaadi, kes esitatakse direktorile töölepingu sõlmimiseks.

8. Kandidaatidele, kes ei osutunud valituks, teatab direktor hiljemalt 5 tööpäeva jooksul kirjalikult või e-mailitsi nende ametisse mittekinnitamisest.

9. Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või komisjon loobub kandidaatide esitamisest kinnitamiseks, loetakse konkurss luhtunuks.

10. Konkursi läbikukkumise korral on direktoril õigus välja kuulutada uus konkurss või leida pedagoog läbirääkimiste teel.

11.    Kvalifikatsiooni nõuetele mitte vastava õpetajaga, kellel on vähemalt keskharidus, võib direktor sõlmida tähtajalise lepingu üheks aastaks.

Klikke: 4561
Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.