AHTME KOOLI 2019.-20.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN

EELNÕU

AHTME KOOLI 2019.-20.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN

PRIORITEEDID:

 1. Ahtme Kooli õpilastele õppeprotsessi loomine ja korraldamine arengukavale vastavalt;
 2. Ahtme Kooli õppekava(de) uuendamine ning kasutamine õpilaste vajadustele vastavalt;
 3. Ahtme Kooli õpilaskonna komplekteerimine toimetuleku- ja hoolduskooli nimele vastavalt.

PEAMISED EESMÄRGID:

 1. Õppeprotsessis e-kooli süsteemi kasutamine;
 2. Õppe- ja kasvatustöö juhtimine kooli õppekava(de)-, arengukava- ja seadusandlusele vastavalt; Innovaatiliste ja kaasaegsete meetodite (õuesõpe, eelkutseõppe) kasutamine koolis erivajadustega (intellekti arengu probleemidega) õpilastele;
 3. Õpilaste arengu toetamine (turvalisuse tagamine; eestikeelse õppe korraldamine vene õppekeelega klassides) ning andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis analüüsimine ja vajadusel parendamine;
 4. Õpilaste arengu toetamine metoodiliste võimaluste kasutamise abil.

September

TEGEVUS

VASTUTAJA

TULEMUS

Septembri jooksul

Kasvatajate ja klassijuhatajate poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

Septembri jooksul

Stuudiumi programmis päevikute loomine

Õpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

05.09.

EHISes õpilaste andmete täpsustamine, õpetajate andmete kontrollimine ja sisestamine

Õppealajuhataja, sekretär

EHISe andmed on kontrollitud ja täpsustatud

06.09., 10.00

Ahtme Kooli sünnipäeva pidu õpilastele

Klassijuhatajad

Õppekava on täidetud korralikult

10.09.

Ahtme Kooli 55.sünnipäeva tähistamine

Administratsioon, partnerid

Ahtme Kooli maine on paranenud

24.09., 12.30

„Kuke seiklused“ etendus Ahtme Kooli õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

25.09.

Ahtme Kooli õpetajate korraline koosolek (päevikud ja teised dokumendid)

Õppealajuhataja

Õppeprotsessi dokumendid on täidetud seadusandlusele vastavalt

26.09.

Maarja Küla SA külastamine Ahtme Kooli töötajatele

„I WORK“ projekti osalejad

Arengukava on täidetud korralikult

Oktoober

     

09.-10.10.

Riigikoolide direktorite infopäevades osalemine Lääne-Virumaal

Direktor

 

10.10.

Meiela MTÜ külastamine Ahtme Kooli töötajatele

„I WORK“ projekti osalejad

Arengukava on täidetud korralikult

15.10.

RMK Kauksi looduskeskuse programmis „Seened ja samblikud“ osalemine T1.-T3.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

15.10.

Kuressaare Linnateatri lasteetenduse „Sipsik“ külastamine Jõhvi Kontserdimajas TEE, L2.-4. ja T5.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

16.10., 14.15

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Ahtme Kooli õpilaste vastuvõtmise korra uuendamine.

Direktor

Individuaalsed õppekavad on rakendatud kooli tegevuses.

Õpilaste vastuvõtmise kord vastab seadusandlusele.

16.10., 15.00

Vanemate üldkoosolek

Pedagoogid

Koostöö vanematega toimub pidevalt

17.-22.10.

„I WORK“ projekti lõpuseminaris osalemine Türgis

Projekti osalejad

Arengukava on täidetud korralikult

18.10.

Õpilaste puudumistest andmed I.perioodi jooksul

Õpetajad,

õppealajuhataja

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

22.10.,

9.30-12.15

Tuleohutuskoolitus Ahtme Kooli töötajatele

Direktor

Töötajad on valmistatud tuleohutusnõuetele vastavalt

21.-25.10.

Kooli dokumentatsiooni vormistamine (klassipäevikud, puudumiste päevikud, õpilaste isiklikud toimikud)

Õppealajuhataja, pedagoogid

Kooli dokumentatsioon on vormistatud korralikult

November

     

Novembri jooksul

2019.aastainventuuri korraldamine ja läbiviimine HTMi ministri käskkirjale vastavalt

Komisjonide liikmed, materiaalselt vastutavad isikud

Inventuur on läbiviidud uute võimaluste ja nõuete kasutamisel

27.11., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

Detsember

     

19.12., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 1. 2019.-20.õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aega kinnitamine.

Direktor

Pikendatud õppeaeg on kinnitatud õpilastele;

IÕK on rakendatud kooli tegevuses;

2019.-20.õppeaasta lõpueksamite õppeained, vormid ja toimumise ajad on kinnitatud.

Koolivaheaja jooksul

Õpetajate dokumentatsiooni kontrollimine

Õppealajuhataja

Õpetajate dokumentatsioon on üle kontrollitud ja vastab seadusandlusele

Jaanuar

     

02.-03.01.

Klassijuhatajate ja õpilaskodu kasvatajate II.poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

Veebruar

     

01.02.

2020.-21.õppeaasta eeltarifikatsiooniga tutvumine õpetajatele

Direktor

 

19.02., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Ahtme Kooli õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine

Direktor

Pikendatud õppeaeg on kinnitatud õpilastele seadusandlusele vastavalt

25.-28.02.

Klaasipäevikute korraline kontroll

Õppealajuhataja

Kooli dokumentatsioon on kontrollitud

Märts

     

31.03.

Järgmise õppeaasta kooli õppekavade/õpetajate ainekavade kohta ettepanekud

Järgmise õppeaasta õpetajad

Järgmise õppeaasta ainekavad on valmistatud

Aprill

     

15.04., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu koosolek järgmise päevakavaga:

 1. Lõpueksamite komisjonide koosseisu kinnitamine.

Direktor

Lõpueksamite komisjonid on vormistatud.

20.-24.04.

Klassipäevikute ning teise dokumentatsiooni korraline kontroll

Õppealajuhataja

Koolidokumentatsioon vormistatakse seadusandlusele vastavalt

Aprilli jooksul

Arenguvestluste õpilastega läbiviimine

Klassijuhatajad

Koostöö vanematega

Mai

     

Mai jooksul

Arenguvestluste õpilastega läbiviimine

Klassijuhatajad

Koostöö vanematega

06.05., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Projektide osalejad

Projektide tulemused kasutatakse õppetegevustes

20.05., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
 1. L9. klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine.

Direktor

Parimad õpilased on tunnustatud kiituskirjaga;

Lõpuklasside õpilaste dokumendid on ülekontrollitud.

Juuni

     

05.06.

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 1. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 1. 2020.-21.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine.

Direktor

Õpilased on üleviidud järgmisse klassi;

Lõpetajate põhikooli lõputunnistused on valmistatud korralikult;

2020.-21.õppeaasta üldtööplaani eelnõu on arutatud valmistamiseks.

05.06.

KOOLI PÄEV õpilastele

Administratsioon

 

10.06.

Lõpuaktus Ahtme Kooli lõpetajatele

Klassijuhatajad

 

Juuli

     
       

August

     

26.08.

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. 2019.-20.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. 2020.-21.õppeaasta üldtööplaani läbi arutamine ja heaks kiitmine;
 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

Direktor

Kooli üldtööplaan on vastuvõetud;

Kooli nõukogu sekretär on valitud.

Klikke: 2733