AHTME KOOLI 2020.-21.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN

EELNÕU

AHTME KOOLI 2020.-21.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN

PRIORITEEDID:

 1. Kooli õpilastele õppeprotsessi loomine ja korraldamine arengukavale vastavalt;
 2. Kooli õpilaskonna komplekteerimine toimetuleku- ja hoolduskooli nimele vastavalt;
 3. Kooli õpilaste vanematega koostöö arendamine.

PEAMISED EESMÄRGID:

 1. Õppeprotsessis digi-ressursside kasutamine COVID-19 ohu arvestades;
 2. Õppe- ja kasvatustöö juhtimine kooli õppekava(de)-, arengukava- ja seadusandlusele vastavalt; Innovaatiliste ja kaasaegsete meetodite (õuesõpe, eelkutseõppe, PCP-konsulteerimine) kasutamine koolis erivajadustega õpilastele;
 3. Õpilaste arengu toetamine ning andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis analüüsimine ja vajadusel parendamine.

September

TEGEVUS

VASTUTAJA

TULEMUS

Septembri jooksul

Kasvatajate ja klassijuhatajate poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

Septembri jooksul

Stuudiumi programmis päevikute loomine

Õpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

01.09.

Ahtme Kooli töötajatele instruktaaž uueks õppeaastaks

Uued töötajad

Inimesed on valmistatud ette iseseisvaks tööks

04.09.

EHISes õpilaste andmete täpsustamine, õpetajate andmete kontrollimine ja sisestamine

Õppealajuhataja, sekretär

EHISe andmed on kontrollitud ja täpsustatud

22.09.

RMK Looduskeskuse õppeprogrammis „Sügise värvid“ osalemine T2.-4.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

23.09.

RMK Looduskeskuse õppeprogrammis „Sügise värvid“ osalemine TEE klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

23.09.

Ahtme Kooli õpetajate korraline koosolek (päevikud ja teised dokumendid)

Õppealajuhataja

Õppeprotsessi dokumendid on täidetud seadusandlusele vastavalt

Oktoober

     

06.10.

RMK Looduskeskuse õppeprogrammis „Mets kui kooslus“ osalemine T6.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

14.10., 14.15

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Kooli hädaolukorra lahendamise plaani uuendamise töögrupi arutamine ja vastuvõtmine;
 3. Teenuste osutamise tingimuste ja korra arutamine ning vastu võtmine.

Direktor

Individuaalsed õppekavad on rakendatud kooli tegevuses.

Kooli hädaolukorra lahendamise plaan on uuendatud korralikult.

Kooli teenuste osutamise tingimused ja kord on vastu võetud.

15.10.

Päite Loomapargi külastamine T2.-4.ja T6.klassi õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

20.10.,

9.00-12.00

Tulekahjuõppus Ahtme Kooli töötajatele

Direktor

Töötajad on õpetatud tulekahjukorras käituda korralikult

20.10.

Õpilaste puudumistest andmed I.perioodi jooksul

Õpetajad,

õppealajuhataja

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

21.,22.,23.10.,

9.00-14.00

„Autistlik laps koolis“ koolitus Ahtme Kooli töötajatele

Direktor

Õpetajad on valmistatud töötada aitismispektrihäire õpilastega

19.-23.10.

Päevikute ja teiste dokumentide kontroll

Õppealajuhataja õpetajad

Kooli dokumentatsioon on vormistatud korralikult

30.10., 8.10

Tulekahju evakuatsiooniõppus õpilastele

Päästeameti spetsialist

Õpilased on õpetatud tulekahjukorras käituda korralikult

November

     

Novembri jooksul

2020.aastainventuuri korraldamine ja läbiviimine HTMi ministri käskkirjale vastavalt

Komisjonide liikmed, materiaalselt vastutavad isikud

Inventuur on läbiviidud uute võimaluste ja nõuete kasutamisel

Kuu jooksul

Hädaolukorra lahendamise plaani uuendamisega seotud töörühma liikmete tegevused

Töörühma liikmed

Hädaolukorra lahendamise plaan on uuendatus

25.11., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

Detsember

     

16.12., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 1. 2020.-21.õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aega kinnitamine;
 1. Hädaolukorra lahendamise plaani läbiarutamine

Direktor

Pikendatud õppeaeg on kinnitatud õpilastele;

2020.-21.õppeaasta lõpueksamite õppeained, vormid ja toimumise ajad on kinnitatud.

Hädaolukorra lahendamise plaaniga töötajad on tutvustatud ning valmis seda kasutada.

18.12.

Õpilaste puudumistest andmed II.perioodi jooksul

Õppealajuhataja, klassiõpetajad

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

21.12.,

9.00-14.15

Esmaabi koolitus kooli töötajatele

Direktor

Kooli töötajad on valmistatud esmaabi teaostamiseks

22.12.,

10.00, 11.00, 12.00

PCP-metoodika teemal seminar Ahtme Kooli töötajatele

A.Leppik,

J.Maško

PCP-metoodika kasutatakse kooli õpilastega töötamisel

28.-31.12.

Stuudiumi päevikute ja teiste dokumentide kontroll

Õppealajuhataja

Õpetajate dokumentatsioon on üle kontrollitud ja vastab seadusandlusele

Jaanuar

     

04.-07.01.

Klassijuhatajate ja õpilaskodu kasvatajate II.poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

07.01., 13.00

HTMi koosolekul osalemine

Õppealajuhataja

 

13.01., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

Veebruar

     

01.02.

2021.-22.õppeaasta eeltarifikatsiooniga tutvumine õpetajatele

Direktor

 

17.02., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilaste liikumine.

Direktor

 

22.02.

Kooli õpetajatele PCP-metoodika teemal seminar AHHAA Keskuses (Tartu)

Projektikorraldaja, pedagoogid

PCP-metoodika kasutatakse kooli õpilastega töötamisel;

Uute projektide teostamiseks töörühmad on loodud

22.-26.02.

Dokumentide kontroll

Õppealajuhataja

Kooli dokumentatsioon on kontrollitud

Märts

     

17.03.

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

31.03.

Järgmise õppeaasta kooli õppekavade/õpetajate ainekavade kohta ettepanekud

Järgmise õppeaasta õpetajad

Järgmise õppeaasta ainekavad on valmistatud

Aprill

     

14.04., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu koosolek järgmise päevakavaga:

 1. Lõpueksamite komisjonide koosseisu kinnitamine.

Direktor

Lõpueksamite komisjonid on vormistatud.

19.-23.04.

Klassipäevikute ning teise dokumentatsiooni korraline kontroll

Õppealajuhataja

Koolidokumentatsioon vormistatakse seadusandlusele vastavalt

Aprilli jooksul

Arenguvestluste õpilastega läbiviimine

Klassijuhatajad

Koostöö vanematega

Mai

     

Mai jooksul

Arenguvestluste õpilastega läbiviimine

Klassijuhatajad

Koostöö vanematega

05.05., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

19.05., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
 1. L9. klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine.

Direktor

Parimad õpilased on tunnustatud kiituskirjaga;

Lõpuklasside õpilaste dokumendid on ülekontrollitud.

Juuni

     

04.06.

KOOLI PÄEV õpilastele

Administratsioon

 

09.06.

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 1. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 1. 2021.-22.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine.

Direktor

Õpilased on üleviidud järgmisse klassi;

Lõpetajate põhikooli lõputunnistused on valmistatud korralikult;

2020.-21.õppeaasta üldtööplaani eelnõu on arutatud valmistamiseks.

11.06., 10.00

Lõpuaktus Ahtme Kooli lõpetajatele

Klassijuhatajad

 

Juuli

     
       

August

     

31.08., 10.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. 2020.-21.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. 2021.-22.õppeaasta üldtööplaani läbi arutamine ja heaks kiitmine;
 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

Direktor

Kooli üldtööplaan on vastuvõetud;

Kooli nõukogu sekretär on valitud.

Klikke: 4296